Atkarībā no konkrētā objekta specifikas, tehniskā projekta izstrāde ietver sevī ne tikai rasējumus, vizualizācijas un paskaidrojuma rakstu, bet kompleksu projektēšanas procesu – vietas apsekošanu dabā, projektēšanas sapulces, sadarbību ar saistītiem projektētājiem un nozarēm. Pirms tehniskā projekta tiek izstrādāts skiču projekts, ja to paredz projekta specifika. Būtiska projekta sastāvdaļa ir teritorijas koku inventarizācija, ko parasti veic jau projekta dokumentācijas sagatavošanas posmā.
Tehniskā projekta iespējamais sastāvs: labiekārtojuma un apstādījumu plāns, segumu specifikācija, vertikālais plāns, apgaismojuma plāns, izmēru un piesaistu plāns, apstādījumu plāns ar projektēto augu sarakstu, augu katalogs, teritorijas raksturīgie griezumi, perspektīvo skatu vizualizācijas, labiekārtojuma elementu specifikācija un apjomu saraksts.