Koku inventarizācija palīdz katram zemes īpašniekam apzināt viņa teritorijā esošās vērtības, īpaši pirms ēku būvniecības un teritorijas labiekārtojuma projekta uzsākšanas.
Arhitektiem, projektētājiem Tas ir lielisks instruments arhitektiem, pasūtījājiem, kas vēlas saglabāt teritorijas vērtīgākos, perspektīvākos kokus, projektēšanas stadijā, ņemtot vērā to parametrus un aizsardzības zonas. Īpašniekiem, apsaimniekotājiem Papildus tam, īpašnieks iegūst ieteikumus par koku kopšanas prioritātēm un veicamajiem kopšanas pasākumiem.
Pašvaldībām, īpašumu apsaimniekotājiem Kas savukārt ir noderīgs palīgs pašvaldībām un citiem īpašumu apsaimniekotājiem, lai sastādītu ilgtermiņa finansu plānu koku sakopšanai.

Kas ir koku inventarizācija mūsu izpratnē?
Koku vērtēšanas procesā kokus dabā apseko arborists, koku tehniķis, kas novērtē visus nepieciešamos parametrus un pieņem lēmumu par koku kopšanas pasākumiem.

Darba gaitā tiek noteikta koka suga un ģints, koka augstums, vainaga projekcijas platums un stumbra apkārtmērs 1,3m augstumā. Katram kokam tiek veikta fotofiksācija.

Lai atvieglotu koku identificēšanu dabā, veicot kopšanas pasākumus vai būvdarbus, kokus numurē dabā ar plastikāta numuriem. Numerāciju atspoguļo inventarizācijas plānā un tabulās.
Inventarizācijas plānu izstrādā uz inženiertopogrāfiskā plāna, kur tiek atzīmēti koku numuri, vainaga diametri, vērtību noteicošā krāsa, koku sakņu aizsardzības zonas.

Koku fizisko stāvokli novērtē pēc 10 baļļu sistēmas, nosakot vitalitāti, vecumposmu un piešķirot noteiktu vērtību. Kokus iedala vērtīgajos un mazvērtīgajos.

Konstatē koka atbilstību valsts vai vietējās nozīmes dižkoka statusam.

Koks var būt ainaviski, ekoloģiski, kultūrvēsturiski vērtīgs vai dendroloģisks retums.

Koku inventarizācijas gala produkts ir sējums, kas sastāv no paskaidrojuma raksta, koku vērtēšanas kritērijiem, koku inventarizācijas tabulas un koku inventarizācijas plāna.
Ja koku inventarizācijas teritorijā paredzēti rekonstrukcijas darbi, papildus tiek izstrādātas rekomendācijas koku saglabāšanai un aizsardzībai labiekārtošanas darbu laikā.

Šādi izstrādātu koku inventarizāciju var iesniegt pilsētas apstādījumu komisijā, lai paātrinātu apstādījumu komisijas slēdziena pieņešanu par būvniecības iespējamību teritorijā un koku ciršanas atļauju.

Gadījumos, kad nav nepieciešams precīzs apraksts ar visiem koku parametriem, vai teritorijā aug vienas sugas, viena izmēra koki, varam veikt vienkāršotu koku inventarizāciju.